Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 91869/21.12.2017 – ΑΔΑ: 65Χ94691Ω2-8Ν8) του ΟΑΕΔ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4488/13.09.2017 (ΦΕΚ 137/Α΄/13.09.2017)». (Αφορά την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού)


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τα συνημμένα της Εγκυκλίου :

1. ν.4488/13.09.2017 (Α΄137)

2. Υ.Α. 29502/85/2014 (Β΄2390)