Εγκύκλιος 23 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/ οικ.91224 /ΦΝ 466/19.12.2017 – ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147)»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin