Ανακοίνωση (11.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ για την έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Εγκύκλιος 24/21.12.2017 του ΥΠΥΜΕ


Σας ενημερώνουμε ότι με την 46ΕΣ/2017 απόφαση της Αρχής εγκρίθηκαν υποδείγματα εντύπων για τη γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο 24 του ΥΠΥΜΕ (Αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/89142/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./21.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΔΩ6465ΧΘΞ-ΝΩ4) εδώ