Εγκύκλιος (ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 22451/70/Φ.9.2/22.2.2017 – ΑΔΑ: 60ΕΓ465ΧΙ8-ΣΦΞ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin