Αιτήσεις / Χρήσιμα Έντυπα


Αίτηση εγγραφής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Διαδικασία επανόδου του μηχανικού ως μέλος του ΤΕΕ

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή προκατάθεσης αμοιβής (μελέτης & επίβλεψης) μηχανικών

Αίτηση εγγραφής στις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ (για μηχανικούς)

Αίτηση για τις συνδρομητικές υπηρεσίες της ΤΠ-ΤΕΕ

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών

Αίτηση εγγραφής στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ και στο @ΜyΤee (για τεχνολόγους)

Αίτηση γενικής χρήσης

Αίτηση για άδεια σε ισχύ

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις

Αίτηση διαγραφής λόγω θανάτου

Αίτηση διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης
Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία παύσης επαγγέλματος και απόδειξης της δυνατότητας συνταξιοδότησης.

Αίτηση προέγκρισης χρήσης τίτλου

Δελτίο αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Αίτηση λύσης εταιρείας

Αίτηση τροποποίησης εταιρείας

Δικαιολογητικά εγγραφής εταιρειών στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Αίτηση εγγραφής εταιρείας στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ
Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από το καταστατικό και τυχόν άλλα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

Δικαιολογητικά εγγραφής-τροποποίησης καταστατικού-λύσης εταιρειών

Αίτηση – Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου eur-ing της FEANI

Αίτηση διαγραφής

Γενικές οδηγίες διαγραφής

Βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ
Χορήγηση βεβαίωσης μέλους ΤΕΕ ή εγγεγραμμένου στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών.