Αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ – N.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017 ο N.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με τον οποίον (άρθρο 20) αλλάζει ο τρόπος ασφάλισης των Μηχανικών και αποσυνδέεται από την ιδιότητά του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin