ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-32 (Αριθ. Πρωτ.: Σ70/15/21.8.2017 – ΑΔΑ: 67ΩΘ465ΧΠΙ-ΖΧΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

[ Δείτε το συνημμένο της Εγκυκλίου (αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28838/1235/27.6.2016) έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ εδώ και τη σχετική Εγκύκλιο 13/2017 εδώ ]