ΕΑΑΔΗΣΥ: Έγγραφο (Α.Π. 2756/23.5.2017) με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης»


Δείτε το Έγγραφο εδώ

Δείτε και το σχετικό έγγραφο: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης