Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2017 (Απόφαση 31/2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»”

Δείτε την Οδηγία εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin