Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 153400/956/20.4.2017 του ΥΠΕΝ με θέμα: “Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων”

Μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2017 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, όπως γνωστοποιείται με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η παράταση αφορά περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής τους (κατόπιν της τροποποίησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 1.α. και 1.β. άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017), λήγει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.
Ως ημερομηνία λήξης της άνω προθεσμίας, νοείται η ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή της αντίστοιχης των εκατόν πέντε (105) ημερών, της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στην τροποποιητική της απόφασης ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Κατόπιν τούτων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017. Για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση αντιρρήσεων ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017.

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin