Εγκύκλιος (αριθμ. πρωτ. οικ.226/10-02-2017) ΥΠΕΝ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του άρθρου 3 του Ν. 4030/2011 για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέστειλε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ.226/10-02-2017 Eγκύκλιο προς της Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Επικράτειας (για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών Δόµησης χωρικής τους αρµοδιότητας) με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α΄/25-11-2011)» για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης.

Δείτε το σχετικό Έγγραφο–Οδηγία εδώ