Νεα/Επικαιροτητα

Συνεχίζεται έως 6.5.2016 η Απεργία–Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές

Περισσότερα

Ανακοίνωση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (4.5.2016): Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή απο Τεχνικά Συμβούλια & Τεχνικές Επιτροπές από 4.5.2016 έως 6.5.2016

Περισσότερα

Η ΠΕΣΕΔΕ καλεί τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων σε συνέχιση της Αποχής από Διαγωνισμούς μέχρι τις 6 Μαΐου 2016

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΤΕΕ (27.4.2016): «Αιτία πολέμου» η υπερψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου – ανοιχτή επιστολή του ΤΕΕ προς τους βουλευτές μηχανικούς

Περισσότερα

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου των Μηχανικών. Αρνητικοί στο Σ/Ν και οι υπόλοιποι φορείς

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα 11 Μαΐου 2016 με θέμα τη Γέφυρα Τσακώνας

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1049/2016 (ΦΕΚ Β΄1238/27.4.2016) του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013»

Περισσότερα

Έγγραφο (αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 2016 / 20.4.2016) της ΓΓΔΕ με θέμα: «Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κλπ εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014»

Περισσότερα

Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ με θέμα: “Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54” με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης

Περισσότερα

Παράταση για τις αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (25.4.2016) του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών»

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.2016 «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”» – Ορθή Επανάληψη στις 22.4.2016

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΤΕΕ (20.4.2016): Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο Ασφαλιστικό οι επιστημονικοί φορείς

Περισσότερα

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1044/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013» έως τις 30.6.2016

Περισσότερα

Νέα παράταση έως την 31.5.2016 της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του Ν.4281/2014 που αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Έγγραφο οικ.19806/14.4.2016 Δ.ΧΩΡ.ΣΧ. για απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 που βρίσκονται σε περιοχές με αποσαφηνισμένο καθεστώς χρήσεων γης από ΕΧΜ/ΖΟΕ, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ

Περισσότερα

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 μέχρι 30.6.2016 – Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (14.4.2016)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Περισσότερα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέχρι την Τρίτη 10.5.2016 ώρα 17:00

Περισσότερα