Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.1.2015) σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (20.1.2015) για παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων

Περισσότερα

Τροποποίηση της νομοθεσίας του ΙΚΑ σχετικά με τα οικοδομοτεχνικά έργα

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (30.12.2014): Παράταση στις προθεσμίες του νόμου 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

Περισσότερα

Άρση της εσαεί ευθύνης των μηχανικών (άρθρο 13 του Ν.4315/2014)

Περισσότερα

Ν.4315/2014 (ΦΕΚ A΄ 269/24.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 176282/12.12.2014) “Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών, ισχύος ≤0,5 MW”

Περισσότερα

Εγκύκλιος 26/11.12.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών”»

Περισσότερα

N.4313/2014 (ΦΕΚ A΄ 261/17.12.2014) “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”

Περισσότερα

Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. αριθ. ΔΚΠ/οικ.134/5.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) “Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών”

Περισσότερα

Απόφαση αριθ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’ 204) όπως ισχύει»

Περισσότερα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/28.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3284/8.12.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας”

Περισσότερα

ΚΥΑ αριθ. οικ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3181/27.11.2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων”

Περισσότερα

Απόφαση αριθ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3347/12.12.2014) Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ “νέων” ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθ. πρωτ. 42898/1.12.2014) ΥΠΕΚΑ “Παράταση έκδοσης οικοδοµικών αδειών – αδειών δόµησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14)”

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (19.11.2014) για διακανονισμό ασφαλιστικών οφειλών

Περισσότερα

Ανακοίνωση, Ε.Υ.Ε.Ε. (18.11.2014), ενημέρωσης Ενεργειακών Επιθεωρητών δικαιούχων ενίσχυσης

Περισσότερα

Εγκύκλιος 22/24.10.2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: “Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. οικ.39703/2829/7.11.2014 – αρ. φακέλου Β/7) Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλ. & Πρόνοιας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 5/3-11-2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν.4281/2014»

Περισσότερα