Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση (27.11.2017) του ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για την αναβάθμιση του buildingcert.gr και τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31

Περισσότερα

Διαδικασία επανόδου του Μηχανικού ως μέλος του ΤΕΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση (24.11.2017) του ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για την έναρξη από 27.11.2017 της εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ.-2017 και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Β΄ 4108/23.11.2017) στη με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. 82044/20.11.2017 – ΑΔΑ: Ω7Ο94691Ω2-ΠΩ8) του ΟΑΕΔ με θέμα: «Δημόσια πρόσκληση Νο 15/2017 για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 109/122248/17.11.2017 – ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». (Αφορά και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων στάβλων)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 – ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ». (Αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891/6.10.2017 – ΑΔΑ: 7Ν6Η465Θ1Ω-ΞΛΠ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α΄137)»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 – ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν.4488/2017». (Αφορά μεταβολές στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης)

Περισσότερα

Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.1094/1433479/2.11.2017 – ΑΔΑ: 6ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθ. οικ. 48416/2564/18.10.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3757/25.10.2017) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1173633 ΕΞ 2017/20.11.2017 – ΑΔΑ: 788Λ46ΜΠ3Ζ-ΨΞΖ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. οικ.382/25.10.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4039/17.11.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». Ανακοινώσεις (20.11.2017, 21.11.2017 και 24.11.2017) του ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Περισσότερα

ΤΕΕ/Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων των N. 4495/2017 και 4178/2013: Ανακοίνωση (20.11.2017) για τη λειτουργία της αναβαθμισμένης πλατφόρμας (από 6.11.2017) ένταξης ακινήτων στο ν.4495/17 και τις αλλαγές που έχουν επέλθει (σχετικές οδηγίες και εγχειρίδια)

Περισσότερα

Εγκύκλιος-1/16.11.2017 (ΑΔΑ: 9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2) του ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1175/16.11.2017 – ΑΔΑ: 6ΖΑ746ΜΠ3Ζ-ΚΕΝ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Aσφαλιστική ενημερότητα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 21 (Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.79792 /ΦΝ 466/7.11.2017 – ΑΔΑ: 6ΡΙ9465ΧΘΞ-Ο0Ω) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»

Περισσότερα

Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το θέμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περισσότερα