Νεα/Επικαιροτητα

Ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR». Τρίπολη 31.5.2018

Περισσότερα

Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων. (ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1092/21-5-18)

Περισσότερα

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. (ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1077946/ΕΞ2018/21-5-18)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών». [ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1081/18 (ΦΕΚ-1768 Β/18-5-18)]

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα Έντυπα Ε2 και Ε3 (τελευταία ενημέρωση: 16.5.2018), της ΑΑΔΕ

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.5.2018 – ΑΔΑ: ΨΒΚ34653Π8-13Ζ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 και του άρθρου 7 του Ν. 4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16.5.2018 – ΑΔΑ: Ψ48Θ4653Π8-ΔΥ4) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-24 (Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/222/16.5.2018 – ΑΔΑ: 9Β8Π465ΧΠΙ-ΔΕΧ) του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017”

Περισσότερα

Ανακοίνωση (16.5.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (14.5.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «2015-2018: 3 χρόνια ουσιαστικής δουλειάς, με αποτελέσματα και διεκδικήσεις για το αύριο – Απολογισμός Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1087/11.5.2018 – ΑΔΑ: Ω90Σ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΡ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη». (Παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προυποθέσεις κατά τις οποίες μισθωτοί με μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών)

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1643/11.5.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)”. (Αφορά στην υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-23 (Αριθμ. Πρωτ.: 606327/9.5.2018 – ΑΔΑ: ΨΒΙ0465ΧΠΙ-ΗΧΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές»

Περισσότερα

Γενικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ: 616466/11.5.2018 – ΑΔΑ: ΩΗ7Θ465ΧΠΙ-6Δ3) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (10.5.2018) με θέμα: «Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017» και Ανακοίνωση (10.5.2018) με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων», του ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Ενημέρωση (9.5.2018) του ΕΦΚΑ για την ανάρτηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του των Ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 και των ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (9.5.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. 16410 Φ.700.6/26.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1576/8.5.2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: “Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»”

Περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 41/4.4.2018 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.5.2018) με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (6.5.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικών – Μελών Τ.Ε.Ε.»

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 6212345...102030...Τελευταία Σελίδα »