Νεα/Επικαιροτητα

ΕΚΧΑ ΑΕ: Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1620416/8.8.2016 για την Ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της

Περισσότερα

Παροχή βεβαιώσεων σε εφαρμογή του ΠΔ 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για χρήση από τους διπλωματούχους μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους

Περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26.7.2016 – ΦΕΚ Β’ 2458/10.8.2016) «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)»

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 – ΦΕΚ Β’ 2471/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (10.8.2016): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank

Περισσότερα

Δημοσίευση Νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148/8.8.2016): «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Δημοσίευση Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.8.2016): Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2016

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Α’ 141/3.8.2016) με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (4.8.2016): Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους ΓΓ του ΥΠΟΙΚ για την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές μηχανικών

Περισσότερα

Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β΄2151/12.7.2016) στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 ΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ Β’1561/2.6.2016)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 2.8.2016/ανάρτηση 50ης ομάδας)

Περισσότερα

Ανακοίνωση κεντρικού ΤΕΕ (1.8.2016): Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (1.8.2016): Ενημέρωση των Μηχανικών του ΤΕΕ Πελοποννήσου από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ «για το νέο ΤΜΕΔΕ και τις τελευταίες εξελίξεις στην Attica Bank»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (29.7.2016) για επιστροφή ειδικής προσαύξησης σε μισθωτούς

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 15/2016 (με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460/28.6.2016) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)»

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Γενικό Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Ε 41/284/19.7.2016) «Aύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Στη διάθεση των πολιτών η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από 11 Ιουλίου 2016

Περισσότερα

Παρέμβαση για επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής Εγκυκλίου σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & υπέρ ΕΜΠ με το Ν.4393/2016

Περισσότερα

Δελτίο τύπου κεντρικού ΤΕΕ (12.7.2016): Γιώργος Στασινός: είδος προς εξαφάνιση οι μηχανικοί – Έντονη κριτική στη διάταξη για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης σε γη υψηλής παραγωγικότητας, επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί ενεργειακών επιθεωρητών

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 2912345...1020...Τελευταία Σελίδα »