Νεα/Επικαιροτητα

Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. [Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων. [Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. [Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις. [Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές. [Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. [Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). [Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Υποδοµών. [Άρθρο 10 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. [Άρθρα 4 έως 9 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). [Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Παράταση έως 15.11.2019 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) ΥΑ, για το έτος 2019. (Απόφαση Αριθμ.47711/Δ1.15631/22.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3944/25.10.2019)

Περισσότερα

Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019. (Δελτίο Τύπου 4.11.2019)

Περισσότερα

Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5711/31.10.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Νόμος 4635/2019 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)

Περισσότερα

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. [Ανακοίνωση 31.10.2019 του Υπ. Οικονομικών και Απόφαση Αριθμ.121950ΕΞ 2019/31.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3977/1.11.2019) του Υφ. Οικονομικών]

Περισσότερα

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018, άρθρο 22). (Εγκύκλιος-49 Αριθ.Πρωτ.Σ50/41/1289961/30.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παντεχνική Συνάντηση: πλήρης διαφωνία με την επιχειρούμενη εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με τα Διπλώματα των Μηχανικών. (Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Πέμπτη 31.10.2019). (Ανακοίνωση 23.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.66418Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Κατατέθηκε στις 21.10.2019 τροπολογία για την παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013

Περισσότερα