Νεα/Επικαιροτητα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του N.4714/2020 (Α΄148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2132/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄951) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990” για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3342/10.8.2020)

Περισσότερα

Απλουστεύσεις αδειοδοτήσεων (ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας – κτηνιατρικών δραστηριοτήτων – επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) και ρυθμίσεις για σταβλικές εγκαταστάσεις. (Άρθρα 1,2,3,4 και 16 του Ν.4711/2020 – ΦΕΚ Α΄145/29.7.2020)

Περισσότερα

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1186/7.8.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3327/7.8.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020)

Περισσότερα

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Εγκύκλιος Ε.2128/4.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1182/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3164/31.7.2020)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουνίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 20.8.2020). (Ανακοίνωση 4.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (από 4.8.2020 έως 28.8.2020) για το σχέδιο νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας”΄

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ193/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3223/3.8.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4714/2020 “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4712/2020 “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄146/29.7.2020)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 4.8.2020 / ανάρτηση 99ης ομάδας)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.5.2020 (Β΄1847) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020». (ΚΥΑ Αριθμ.82415/3.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3219/3.8.2020)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.173837/31.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες έναρξης (7.9.2020) και λήξης (6.11.2020) υποβολών στη Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

Περισσότερα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. (Δελτίο Τύπου 30.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30.9.2020 της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.30742/1002/28.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3148/30.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.4121/30.7.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διατάξεις τεχνικού ενδιαφέροντος με το Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα