Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση μέχρι 18 Ιουνίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 24.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1129/4.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1399/23.4.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το Ν.4512/2018 (Α΄5). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/81/16.4.2019 – ΦΕΚ Β΄1397/22.4.2019)

Περισσότερα

Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Ν.1297/1972. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2063/22.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. (Απόφαση Αριθμ.61/16/10.4.2019 του Δ.Σ. του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (ΝΠΔΔ) – ΦΕΚ Β΄1390/22.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής ΑΠΔ – καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 23.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις-απαντήσεις του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κατάργηση του μέτρου της αναστολής ΑΠΔ»

Περισσότερα

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (Εγκύκλιος-21 Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.256/513503/22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πληρωμή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α΄ τετραμήνου) στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Ανακοίνωση 22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων & τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.44559/22.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του Ν.4605/2019. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2210/19.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών και ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων για τα αυθαίρετα (έως 3.11.2019 η ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών, που έληγε στις 3.5.2019, για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017), με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Περισσότερα

Καταληκτικές ημερομηνίες, που αφορούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και υποχρεώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών, σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα αυθαίρετα. (Ανακοίνωση 12.4.2019 από τη “Δομική Ενημέρωση”)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.1116/27.3.2019 του Αναπλ. Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1292/16.4.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001. (Εγκύκλιος-19 Αριθ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./494365/17.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες-οδηγίες, μέσα από ερωτήσεις-απαντήσεις του ΕΦΚΑ, για την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλο Κτήσης)

Περισσότερα

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 19η και 22α Απριλίου 2019. (Δελτίο Τύπου 17.4.2019 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. (Απόφαση Αριθμ.Α.1123/2.4.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1280/15.4.2019)

Περισσότερα