Νεα/Επικαιροτητα

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/16 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν.4488/2017. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. (KYA Αριθμ.οικ.52618/1218/9.10.2018 – ΦΕΚ Β΄4504/12.10.2018)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 10.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016), με το άρθρο 57 του Ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α΄178/11.10.2018)

Περισσότερα

Νομοθετική ρύθμιση για εργολάβους και ενδιαφερόμενους αγοραστές ακινήτων. (Άρθρο 37 του Ν.4569/2018 – ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων. (Ανακοίνωση 10.10.2018 του ΥΠΕΝ / Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων)

Περισσότερα

Μόνιμες προσλήψεις Μηχανικών σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. (Προκήρυξη αριθμ.10Κ/2018 του ΑΣΕΠ – ΦΕΚ ΑΣΕΠ/29/10.10.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Εγκύκλιος-45 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/9.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Πιστούχων ΤΜΕΔΕ (Ανακοίνωση 8.10.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17.9.2018 – ΦΕΚ Δ΄391/3.10.2018)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών, για τη χορήγηση Πιστοποίησης Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας. (Αρ.πρωτ.Γ14/γ/οικ.1817/Φ-ΟΔ.ΑΣΦ./24.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν.4495 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018. (Ενημέρωση 4.10.2018 από το Κεντρικό ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παράταση έως 31.1.2019 της ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν.4530/2018 (Α΄59). (Εγκύκλιος-10 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/12490/28.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 4.10.2018 / ανάρτηση 71ης ομάδας)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016) Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14.2.2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4420/4.10.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Αριθμ.32320/1841/11.7.2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017».(Απόφαση Αριθμ.51075/4308/28.9.2018 του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄4422/4.10.2018)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1185/2.10.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προσωρινές δυσκολίες λειτουργίας στην πλατφόρμα διαχείρισης αυθαιρέτων του ΤΕΕ. [Επείγουσα Ανακοίνωση (αρχική 3.10.2018 – update 3.10.2018, 17:00 – update 4.10.2018, 11:00) του Κεντρικού ΤΕΕ]

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 7212345...102030...Τελευταία Σελίδα »