Νεα/Επικαιροτητα

Διαδικτυακή ημερίδα “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας” στις 25.1.2021 ώρα 12:00

Περισσότερα

Διαδικτυακή ημερίδα “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας” στις 25.1.2021 ώρα 17:00. (Δηλώσεις συμμετοχής έως 21.1.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του Ν.4635/2019 (Α΄167). (Απόφαση Αριθμ.Α.1010/19.1.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄176/21.1.2021)

Περισσότερα

Πώς θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. (Ανακοίνωση Τύπου 21.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

1η τροποποίηση της προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. (Ανακοίνωση 20.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής π.ε. Αρκαδίας, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.7503/15.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας)

Περισσότερα

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του Ν.4738/2020 (Α΄207). (Απόφαση Αριθμ.Α.1007/18.1.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄138/20.1.2021)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του Ν.4764/2020 (Α΄256/23.12.2020) – Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του Ν.4738/2020 (“Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α΄207). (Εγκύκλιος Ε.2012/15.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4764/2020 (Α΄256). (Εγκύκλιος Ε.2010/15.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. (Εγκύκλιος Ε.2004/11.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γ.Γ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1002/31.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄20/8.1.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 15.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων από το ΤΕΕ (video)

Περισσότερα

Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 Ν.4685/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.1.2021 – ΦΕΚ Β΄89/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄91/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄90/16.1.2021)

Περισσότερα