Νεα/Επικαιροτητα

Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.66418Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Κατατέθηκε στις 21.10.2019 τροπολογία για την παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2019 / ανάρτηση 87ης ομάδας)

Περισσότερα

Παροχή πληροφοριών (αφορούν ειδικές περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων) σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του Ν.4439/2016. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/62651/634/17.10.2019 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης προκειμένου να διασυνδεθεί με το σύστημα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-Άδειες». (Ανακοινώσεις 8 & 15.10.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.101023/8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3793/14.10.2019)

Περισσότερα

Λειτουργία ενιαίας Γραμμής Υποστήριξης αιτήσεων του Β΄ Κύκλου. (Ανακοίνωση 3.10.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2183/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2182/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2181/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την περίπτωση αδυναμίας ανεβάσματος εγγράφων. (Ανακοίνωση 11.10.2019 στον ιστότοπο του ΤΕΕ “e-Άδειες”)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (Απόφαση Αριθμ.44568/Δ1.14795/7.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3751/10.10.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 16.12.2019 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του Ν.4399/16. (Δελτίο Τύπου 8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του λογισμικού “e-Άδειες”. (Ανακοίνωση 8.10.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Επιστροφή 100.695.867,69 εκ € σε 86.187 τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 8.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/4.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως 31.12.2019 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ.ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ. (Ανακοίνωση 4.10.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.4626/2019 (ΦΕΚ Α΄141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας. (Εγκύκλιος Ε.2178/3.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αναβολή διεξαγωγής εκδήλωσης. (Ανακοίνωση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους. (Εγκύκλιος Αρ.ΠρωτΦ.80000/30705/Δ.16/778/2.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα